Canlı Bir Cilt
Canlı Bir Cilt
Nasıl Uygularım?
Nasıl Uygularım?
Eyeliner çekiciliği
Eyeliner çekiciliği
En Sıcak Renkler
En Sıcak Renkler
Uzun Saçlar için...
Uzun Saçlar için...
Güzel Bak Kendine Blog’a hoş geldiniz!

Güzel Bak Kendine Blog web sitesini ziyaret ederek ve Güzel Bak Kendine Blog üyesi olarak, Güzel Bak Kendine Blog web sitesinin iş bu kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Güzel Bak Kendine Blog web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı peşinen kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Güzel Bak Kendine Blog kullanım koşulları http://guzelbakkendine.com/sozlesme.php adresinde yer almaktadır. Kullanım koşullarına bağlantı sağlayan metin, http://guzelbakkendine.com/YeniUye adresinde yer almaktadır. Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş., bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güzel Bak Kendine Blog üyeleri http://guzelbakkendine.com/sozlesme.php adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle lüften “Güzel Bak Kendine Blog Kullanım Koşulları” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

Güzel Bak Kendine Blog üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman Güzel Bak Kendine Blog üyeliğini bitirebilirler ve/veya Güzel Bak Kendine Blog web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. Güzel Bak Kendine Blog üyeleri, bu konuda Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.’den herhangi bir hak talep edemezler.

Güzel Bak Kendine Blog Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş, Güzel Bak Kendine Blog yazarlığınıza/üyeliğinize son verebilir; kişisel sayfanızı kapatabilir; yazılarınızı yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

1. Güzel Bak Kendine Blog hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.

2. Güzel Bak Kendine Blog web sitesinin içeriği ve yazılımının her türlü fikri ve mali hakkı Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.’ye aittir. Güzel Bak Kendine Blog üyeleri, Güzel Bak Kendine Blog web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini, aksi durumda Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan münhasıran sorumlu olacaklarını kabul ederler.

3. Güzel Bak Kendine Blog üyeleri, Güzel Bak Kendine Blog web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları üyeye aynen rücu edilir.

4. Güzel Bak Kendine Blog üyeleri, üçüncü kişilerin sahip oldukları telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Güzel Bak Kendine Blog web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan üyeler, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) kısmen ve/veya tamamen tecavüz etmediğinden veya bu hakları kısmen ve/veya tamamen ihlal etmediğinden emin olmalıdırlar. Güzel Bak Kendine Blog kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Kanunu ve diğer tüm mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları üyeye aynen rücu edilir.

5. Güzel Bak Kendine Blog üyelerinin, Güzel Bak Kendine Blog web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili hak sahibinin veya onun temsilcisinin Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili üyenin ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan üyenin siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o üyenin siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce kısmen veya tamamen iptal etme hakkı saklıdır.

6. Güzel Bak Kendine Blog üyelerinin, Güzel Bak Kendine Blog web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini, bu hususta Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.’yi her türlü sorumluluktan ari kıldıklarını kabul/beyan/taahhüt ederler.

7. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., Güzel Bak Kendine Blog web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, içeriklerin, verilerin, mesajların, notların vs. tamamının yedeklendiğini/kayıt altına alındığını bu içerik ve verilerinin hiçbir şekilde silinmeyeceğini, veri kaybı yaşanmayacağını garanti etmemektedir. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., Güzel Bak Kendine Blog üyelerinin, Güzel Bak Kendine Blog web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Güzel Bak Kendine Blog web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

8. Güzel Bak Kendine Blog üyeleri, kendilerine Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.,.’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Güzel Bak Kendine Blog üyelerinin Güzel Bak Kendine Blog üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

9. Güzel Bak Kendine Blog yazarı olarak kabul edilen üye, Güzel Bak Kendine Blog web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

10. Güzel Bak Kendine Blog web sitesi, temalı bir blog sitesidir. Güzel Bak Kendine Blog yazarlığına kabul edilen üyeler, yazılarını ağırlıklı olarak sayfalarını oluştururken belirttikleri konuda yazacaklarını ve özel hayatlara/üçüncü kişilerin özel hayatlarına ilişkin uygunsuz yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., buna aykırı davranan kişilerin her türlü içeriğini yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

11. Bunun haricinde, Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı blog hizmetini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle herhangi bir sebep göstermeksizin sona erdirme hakkına sahiptir. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

12. Güzel Bak Kendine Blog üyeleri, Güzel Bak Kendine Blog web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin/bilgilerin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin her zaman, tek taraflı olarak Güzel Bak Kendine Blog web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma/kapatma hakkı vardır.

14. Üyelerin sisteme kaydolmak için girdiği bilgilerin güvenliği için Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., özen yükümlülüğü çerçevesinde hareket etmektedir. Fakat Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş’nin sorumluluğu özen yükümlülüğü ile sınırlıdır ve Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.,’nin kontrolünde olmayan sebepler neticesinde bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir doğrudan/dolaylı zararlardan Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., sorumlu olmayacaktır. üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş..’den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

15. Güzel Bak Kendine Blog web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, Güzel Bak Kendine Blog yazarı olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. Güzel Bak Kendine Blog yazarı olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan üyelerin başvuruları Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen yazarlar Güzel Bak Kendine Blog sitesi yazarı olarak kabul edilir. Güzel Bak Kendine Blog web sitesine gönderilen her tür içerik, editör onayından geçtikten sonra Güzel Bak Kendine Blog sitesinde yayınlanmaya başlar. Şu kadar ki, Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., kendi belirlediği ve sadece uygun gördüğü Güzel Bak Kendine Blog yazarının gönderdiği içeriği yapılan editör kontrolü sonrasına uygun görüldüğü takdirde yayına alma veya uygun görmemesi halinde yayına almama hakkına haizdir. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş. , kamu düzenini bozucu ve/veya genel ahlaka aykırı ve/veya başkalarını rahatsız eden ve/veya yasalara aykırı bir amaç için kullanılan ve/veya başkalarının fikri haklarına tecavüz niteliğinde olan içeriği, kendi takdirine bağlı olarak ve/veya üçüncü kişilerden/resmi kurumlardan gelen bildirim/talep doğrultusunda ilgili mevzuat gereğince yükümlülüklerini yerine getirmek adına, içerikleri daha önceden yayına almış olsa bile ilgili üyeye herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın derhal yayından kaldırabilir/ilgili üyenin hesabına kısmen ve/veya tamamen erişimi engelleyebilir.

16. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., kayıtlarını/kişisel bilgilerini eksik/yanlış giren üyelerin ve/veya blogunun Güzel Bak Kendine Blog web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

17. Güzel Bak Kendine Blog üyeleri, Güzel Bak Kendine Blog web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., kendi kişisel takdirine göre, Güzel Bak Kendine Blog web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

18. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., Güzel Bak Kendine Blog üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

19. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., Güzel Bak Kendine Blog üyelerinin sağladıkları içerikleri, Güzel Bak Kendine.com.tr bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir. Bu hususta üyelerin Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.’den herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

20. Blog yazarı/Güzel Bak Kendine Blog üyesi, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının ve aynı kanunun 14., 15., 16. maddelerinde belirlenen manevi haklarının kullanımının Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., ye herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın tamamen devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın Güzel Bak Kendine Gazetesi, Güzel Bak Kendine İnternet Sitesi ve Güzel Bak Kendine Mobil yayınlarında ve Gratis İç ve Dış Ticaret tarafından uygun görülecek herhangi bir başka mecrada süre sınırlaması olmadan ayrıca yayınlanmasına muvafakat ettiğini, bu sözleşmenin bu husustaki muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., Güzel Bak Kendine Blog sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, Güzel Bak Kendine Gazetesi, Güzel Bak Kendine İnternet sitesi ve Güzel Bak Kendine Mobil yayınlarında, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında ve/veya Gratis İç ve Dış Ticaret tarafından uygun görülecek herhangi bir başka mecrada kullanma hakkına sahiptir.

21. Güzel Bak Kendine Blog yazarı/üyesi, kişisel Güzel Bak Kendine Blog sayfasını kapatırsa veya herhangi bi sebepten ötürü ilgili üye Gratis tarafından sistemden çıkartılırsa, ilgili üyenin o güne kadar ürettiği içeriğin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince tüm mali hakları ve tüm manevi haklarının kullanımı Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., ‘de kalacaktır.

22. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., Güzel Bak Kendine Blog üyelerinin, Güzel Bak Kendine Blog web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, üyeyi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., Güzel Bak Kendine Blog Kullanım Koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

23. Güzel Bak Kendine Blog üyelerinin yazmış ve ilgili tarihler arasında yayınlamış olduğu her blog yazısı, ayda iki defa yapılan blog yarışmasına dahil edilebilir. Gratis jürisi tarafından seçilen “En Güzel Yazı” ve Google Analitic verilerine göre seçilen “En Çok Okunan Yazı” kategorilerinden herhangi birine layık görülen her yazı, Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından 150 Gratis Puan ile ödüllendirilir. Her blog yazarı yarışmaya ayda 1 (bir) defa katılabilir. Yarışmaya katılım sağlamak istemeyen blog yazarlarının bu taleplerini en az 30 gün öncesinde guzelbakkendine@gratis.com adresine mail ile bildirmiş olmaları gerekir. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş., yarışma süre ve kriterlerini istediği zaman değiştirme hakkında sahiptir.

24. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Güzel Bak Kendine Blog üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.,’nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

25. Üyelerin sistem üzerinden birbirleri ile iletişimi ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluk üyelere aittir. Üyelerin birbirleriyle ve/veya ziyaretçilerle gerçekleştirdiği işlemlerde ve/veya aralarında doğabilecek ihtilaflarda Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş. taraf değildir. Üyenin kendi isteği ile diğer üyelerle ve/veya ziyaretçilerle herhangi bir yolla paylaştığı/alenileştirdiği tüm kişisel bilgiler hususunda Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

26. Güzel Bak Kendine Blog kullanıcıları ve üyeleri, Güzel Bak Kendine Blog web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile üyeler arasında doğabilecek olan tüm ihtilaflarda Güzel Bak Kendine Blog web sitesinin tüm kayıtları (taraflar arasındaki yazışmalar, internet trafik bilgisi, erişim kayıtları vs.) HMK’nın ilgili maddesi gereğince geçerli, bağlayıcı, kesin, münhasır delil niteliğindedir. Taraflar iş bu maddenin delil sözleşmesi olduğunu karşılıklı olarak kabul ederler. Ayrıca ihtilafların çözümünde, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul ederler..